Araştırma Grupları

Hesaplamalı Enerji Materyalleri Tasarımı ve Teorik Kimya
Çalışma Grubu Üyeleri
 • Doç. Dr. Adem Tekin (Çalışma Grubu Yürütücüsü)
 • Samet Demir
 • Yusuf Kışlak
 • Armağan Karatosun
 • Mehmet Çankaya
 • Deniz Karataş
 • Sencer Büyükyeğen
Araştırma Alanları
 • Grubumuz, dört temel alanda araştırmalar yapmaktadır. Bunlar, “Küresel Eniyileme”, “Kristal Yapı Tahmini”, “Eneji ve Çevre Bilimleri” ve “Teorik Kimya” dır. Küresel eniyileme (Global Optimization) başlığı altında özellikle “heuristic” (genetik algoritma gibi) teknikler geliştirilmekte ve fizik ve kimyadaki ilginç problemlere uygulanmaktadır. Kristal Yapı Tahmini’ de bu problemlerden birisidir ve bu amaçla CrystAl Structure Prediction via Simulated Annealing (CASPESA) isimli yeni bir yöntem de geliştirmiş durumdayız. Bu yöntem şu ana kadar birçok metal bor hidrür ve metal amin gibi “Enerji Malzemelerinin” yapılarının aydınlatılmasında başarı ile uygulanmıştır. Grubumuz aynı zamanda peryodik DFT ile “Hesaplamalı Malzeme Tasarımı” araştırmaları da yürütmektedir. İlgi alanımızda olan başlıca malzemeler, hidrojen depolayabilenler, CO2 tutabilenler ve heterojen katalizörlerdir. Teorik kimya alanında, moleküller arası etkileşimlerin yüksek doğruluklu ab-initio yöntemlerle hesaplanması yoğun olarak çalıştığımız konulardan birisidir. Bu hesaplamalar yardımıyla özellikle biyolojik öneme sahip DNA gibi sistemler için kuvvet alanları (force field) da geliştirmekteyiz. Bunların dışında, hesapsal modelleme ve moleküler dinamik simülasyonlarıyla ilaç taşınımı (drug delivery) gibi problemleri de aydınlatmaya çalışmaktayız.
Devam Eden Projeler
 • Tübitak 114Z529 Proje Yürütücüsü: Nükleik Asit Bazları İçin Kuvvet Alanı Geliştirilmesi
 • Tübitak 213M523 Proje Yürütücüsü: Hidrojenlenmiş Grafen Tabakaları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine Etkisinin Belirlenmes
 • Tübitak 115S801 Araştırmacı: Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik PLGA-MMT Nano Kompozitinin Üretimi ve Moleküler Dinamik Simülasyon İle İncelenmesi
 • İTÜ BAP 38312 Proje Yürütücüsü: Metal amin tuzlarında tersinir ve yüksek yoğunlukta hidrojen depolama
Biten Projeler
 • Tübitak 110T805 (Yürütücü): DNA Bazlarında Moleküller Arası Etkileşimler
 • Tübitak 112T988 (Yürütücü): Amin Metal Bor Hidrürlerin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Tasarımı
Sarıyer Sarıyer
Hesaplamalı Kimya
Çalışma Grubu Üyeleri
 • Prof. Dr. F. Aylin Sungur (Çalışma Grubu Yürütücüsü)
 • Doktora
 • Hatice Gökcan
 • Erdem Çiçek
 • Merve Ayvaz Köroğlu (Co-Advisor)
 • Yüksek Lisans
 • Melin Demirkızak
 • Zemre Arslan
 • Ezgi Paçal
 • Esen Ayanoğlu
 • Zeynep Aksakal (2015-2016 Bahar yarıyılı)
Araştırma Alanları
 • Hesaplamalı Kimya
 • Organokatalitik Tepkime Mekanizmaları
 • Metal Katalizörlü Tepkime Mekanizmaları
 • İlaç ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerin In Silico Yöntemlerle Tasarımı
 • Antibiyotik Rezistanslı Gram (+)/(-) Bakteriyel Enzimlerin Mekanizmaları ve İnhibitör Tasarımı
 • Meme kanserinde Aktif Rol Oynayan PAD2 Enziminin Mekanizması ve İnhibitör Tasarımı
 • Kontrollü İlaç Salınımı Gerçekleştiren Yara Örtüsü Tasarımı
 • GABA-AT Enziminin Inaktivasyon Mekanizması
Devam Eden Projeler
 • Tübitak 113Z218 Proje Yürütücüsü: Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım
 • Tübitak 113F342 Proje Yürütücüsü: Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods
 • Tübitak 115Z502 Proje Yürütücüsü: O-Asetilpeptidoglukan Esteraz (Ape1) Enziminin Deasetilasyon Tepkime Mekanizmasının in Silico Yöntemlerle Aydınlatılması ve İnhibitör Tasarımı
 • Tübitak 113M439 Proje Danışmanı: Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollü İlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü
Biten Projeler
 • Tübitak 104T403 (Araştırmacı): Doymamış Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını Ve Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma
 • Tübitak 105E067 (Araştırmacı): Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi
 • İTÜ-BAP (Yürütücü): Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma
 • Tübitak 108T344 (Yürütücü): Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma”
Sarıyer Sarıyer Sarıyer
Hesaplamalı Yer Sistem Bilimleri Grubu
Çalışma Grubu Üyeleri
Araştırma Alanları
 • Kara-Atmosfer Etkileşimi, Deniz-Atmosfer Etkileşimi, Atmosfer-Okyanus Etkileşimi
 • Klimatoloji
 • Hidroklimatoloji
 • İlkim Değişimi, Modellenmesi ve Etkileri
 • İklim Dinamigi
 • Ekstrem Atmosfer Olayları
 • Birleşik Model Tasarımı
 • Göl ve Denizlerin Hidrodinamiği
 • Dalga Modellenmesi
Projeler
 • Tübitak 113Y108: Akdeniz ve Karadeniz’in Türkiye iklim sistemine etkisinin birleşik bir atmosfer-okyanus modeli ile incelenmesi
 • Tübitak 114Y114: Fırat & Dicle Havzasında İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri
Sarıyer Sarıyer
Büyük Veri
Çalışma Grubu Üyeleri
Hesaplamalı Sayılar Teorisi ve Kriptoloji
Çalışma Grubu Üyeleri